รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

          โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จากการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว จึงกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา รวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกันพลโลกได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างนวัตกรรม และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

          องค์ความรู้จากการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   ศักยภาพในการวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าและกระบวนการของความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ นวัตกรรมท้องถิ่น (Local Innovations) เป็น “การริเริ่ม คิดค้น พัฒนาการแก้ไขหรือจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน” ที่ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และมรดกทางสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนุรักษ์ท้องถิ่นได้ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้น      จึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิชาการด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม (Localism) ที่สามารถบูรณาการเข้ากับโลกนิยม (Globalism) ในกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)       ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มุ่งพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิชาการและงานวิจัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม      ในท้องถิ่นและชุมชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์     และพัฒนานวัตกรรมในท้องถิ่นและชุมชน อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน   ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้น      ให้มีการรังสรรค์งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชน           จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา  ต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการ “ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  The 3nd National and International Conference on Education and Technology 2019 : Innovative Local Development ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ      รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
2) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
4) เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 


พิมพ์