ตารางการนำเสนอระดับชาติ

ตารางการนำเสนอระดับชาติ แบบบรรยาย
นำเสนอที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Download File


กลุ่มศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 1)


รหัสชื่อผู้นำเสอชื่อบทความเวลา
EDU002 อุดร จันทพันธ์ สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนในบริบทของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีษะเกษ
13.00 - 13.15
EDU005 กวิน นารานฤมล การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline เพื่อการสื่อสารภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13.15 - 13.30
EDU006 อลิส ลือเกียง คำหล้า การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัด การเรียนรู้ แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13.30 - 13.45 
EDU010 เสาวลักษณ์ พิศนุย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับแผน ผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
13.45 - 14.00
EDU011 กาญจน์ประภา ประณีต การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วย เทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 14.00 - 14.15
EDU013 ประณีต  ใจพร ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 14.15 - 14.30 
EDU014 ชัชญาณิช ปอทอง การส่งเสริมการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 14.30 - 14.45
EDU015 จิตรลดา เตโพธิ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความ สามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการอ่านบันได
3 ขั้น (Using 3 Step) ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
14.45 - 15.00
EDU016 สุวรรณา ฝอยทอง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องกฏหมายและสิทธิมนุษยชน โดยใช้วิธีการสืบเสาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 15.00 - 15.15
EDU017 ศลิลดา สายศรี คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู
โรงเรียนเอกชน จังหวัดยโสธร
15.15 - 15.30

กลุ่มศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 2)


รหัสชื่อผู้นำเสอชื่อบทความเวลา
EDU018 อารีรัตน์ บุตตะไมล์ การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 13.00 - 13.15
EDU019 วนิดา กำแมด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการสืบเสาะ ทางวิทยาศาสตร์แบบเกมเป็นฐาน 13.15 - 13.30
EDU022 ทิพย์พาพร หาสินไพศาล ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการจัดการเรียน การสอนในศตวรรษที่ 21 13.30 - 13.45 
EDU024 ธณัฏฐ์ภรณ์ ริทัศน์โส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การหายใจระดับเซลล์ ด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะ 5 ขั้น 14.00 - 14.15
EDU025 สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ผ่านกูเกิล คลาสรูมที่มีต่อความสามารถในการ ทำงานโครงงานและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
14.15 - 14.30 
EDU026 ศรัณย์ พ่วงสมบัติ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
14.30 - 14.45
EDU027 สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวน การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับอาจารย์โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 14.45 - 15.00
EDU033 นิศากร กองอุดม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับ คุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหาร-
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27
15.00 - 15.15

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รหัสชื่อผู้นำเสอชื่อบทความเวลา
HU001 ยโสธารา ริภาประภากร การบำบัดแบบองค์รวมมิติศาสนาจากอัตลักษณ์การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ ณ วิหารน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย 13.00 - 13.15
HU002 ศิโรนี โต๊ะสัน การประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นไทย” และอัตลักษณ์ “ความเป็นจีน” ในวัดไทยประเทศมาเลเซีย 13.15 - 13.30
HU003 ภมรรัตน์ สุธรรม การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยา กรธรรมชาติพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าน้ำราด-คลองมะเลาะ จังหวัด สุราษฏร์ธานี 13.30 - 13.45 
HU005 เอกวิทย์ ลำพาย
วาริธ ราศี
การสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการเสริมสร้างรายได้ให้ กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 13.45 - 14.00
HU006 ธนนชาติ อิ่มสมบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผ่านระบบการจัด สวัสดิการสังคมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 14.00 - 14.15
HU008 จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์ การศึกษารูปแบบการสอนดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
14.15 - 14.30 
HU013 นวพล  นนทภา การพัฒนาสร้างกลุ่มอาชีพการทอผ้าไหมโดยผ่านระบบการจัด สวัสดิการสังคมในตำบลจารพัต อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 14.30 - 14.45
HU015 ชนาใจ หมื่นไธสง นโยบายต่างประเทศของจีน : ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทาง ทะเล (One Belt One Road) กับการเตรียมความพร้อมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ประเทศไทย 14.45 - 15.00
HU017 อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ทุนทางสังคมกับการสนับสนุนนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
15.00 - 15.15
HU018 ณัฐพัชร์  ตชะรุ่งไพศาล ศึกษาสถานภาพงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ปี พ.ศ. 2551 - 2560)
15.15 - 15.30
HU019 ชนาใจ หมื่นไธสง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนแหว่งกลางในภาค
อีสานยุคเสรีนิยมใหม่ : ศึกษา ตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
15.30-15.45

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์


รหัสชื่อผู้นำเสอชื่อบทความเวลา
BUSI 003 พิชญ์ศรัญญ์ รีบุญเรือง ผลกระทบของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่มีต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและบัญชี สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
13.00 - 13.15
BUSI 004 วรรณิดา  ดวงมณี ผลกระทบการประยุกต์ใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนการบริหารทรัพยา กร เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.15 - 13.30
BUSI 005 วิมลทิพย์ สมัครสมาน ทักษะการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.30 - 13.45 
BUSI 006 จรัส โนนกอง ผลกระทบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความ สำเร็จของนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.45 - 14.00
BUSI 0014 จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร
ในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
14.00 - 14.15

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่ม 1)


รหัสชื่อผู้นำเสอชื่อบทความเวลา
SCI001 วันพิชิต เบ็งจีน การปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค ECRS กรณีศึกษา : แผนกจัดส่งสินค้าบริษัท ABC 13.00 - 13.15
SCI002 ชูเกียรติ โพนแก้ว การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือก
ไม่เท่า กัน กรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก
13.15 - 13.30
SCI012 ธนพงศ์ สิเนหะวัฒนะ การจำลองระบบแถวคอยสำหรับการบริการฝาก - ถอน กรณีศึกษาธนาคาร ABC 13.30 - 13.45 
SCI018 พรทิพย์ เกิดถาวร การพัฒนาแอบพลิเคชั่นแชทบอท “CPRU Library bot” สำหรับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13.45 - 14.00
SCI019 คณิตสิทธิ์  ญญวัตวิวัฒน์ การผลิตฟิล์มเส้นใยเซลลูโลสจาก Acetobacter xylinum โดยใช้น้ำเงาะเป็นแหล่งคาร์บอน 14.00 - 14.15
SCI025 จีระพัฒน์ จูมกุมาร การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
14.15 - 14.30

วิทยาศาสตร์สุขภาพ + วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่ม 2)


รหัสชื่อผู้นำเสอชื่อบทความเวลา
SCI004 สรธร ศิริสวัสดิ์ ปริมาณการสั่งซื้อเปลือกชุดอะไหล่แท้ที่เหมาะสม กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนยนต์ออโต้เซลล์ 13.00 - 13.15
SCI008 ทานตะวัน เพียมูล การลดความสูญเปล่ากระบวนการผลิตอิฐบล็อก กรณีศึกษา : ร้านคำพุวัสดุก่อสร้าง 13.15 - 13.30
SCI013 โยธิน กัลยาเลิศ การเตรียมสีทาอาคารภายนอกด้วยการเติมอะลูมินา เพื่อเปรียบ เทียบการสะท้อนความร้อนกับสีทาอาคารภายนอกในท้องตลาด 13.30 - 13.45 
SCI014 ธีรศาสตร์ คณาศรี การทดสอบแยกกระดาษรีไซเคิลด้วยเซ็นเซอร์ตรวจสอบสำหรับ
เครื่องแลกเปลี่ยนกระดาษ
13.45 - 14.00
SCI015 สุภาพร จิตจักร การออกแบบลานจอดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 14.00 - 14.15
SCI024 รังสรรค์  ไชยเชษฐ์ ศึกษาออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านเพื่อหาแนวทางในการผลิต ถ่านที่มีคุณภาพดี 14.15-14.30
HEALT001 กนกวรรณ โคตรพัฒน์ การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลร่วมกับศิลปะบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้น : การศึกษาเบื้องต้น (*อ.ดร.อรัทยา  ถนอมเมฆ) 14.30-14.45

พิมพ์