กำหนดการ

กำหนดการกิจกรรม
15 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย รอบที่ 1
1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย รอบที่ 2
1 กุมภาพันธ์ - 8 มิถุนายน 2562 ส่งบทความให้ Peer Reviewers
1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2562 ส่งข้อเสนอแนะจาก Peer Reviewers ให้นักวิจัย
15 กุมภาพันธ์ - 20 มิถุนายน 2562 นักวิจัยแก้ไขและส่งเข้าระบบฉบับแก้ไข
ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)
1 กรกฎาคม 2562 จัดทำเอกสาร Proceeding
1 กรกฎาคม 2562 นำส่งไฟล์ Power point เพื่อนำเสนอ (กรณีผู้นำเสนอแบบปากเปล่า)
12 กรกฎาคม 2562  นำเสนอผลงาน

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เวลา

กิจกรรม

07.00 - 08.45 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ
ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

08.45 - 09.00 น.

ชมวิดิทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

09.00 - 09.30 น.

พิธีเปิด และ ปาฐกถาพิเศษ
กล่าวต้อนรับ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
กล่าวรายงาน โดย ....................................

กล่าวเปิด      โดย ...................................

09.30 - 10.00 น.

พิธีมอบโล่เจ้าภาพร่วมและผู้สนับสนุน

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

10.00 - 12.00 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ …………………………..                                    

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

13.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์   (Poster Presentation) 
ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กลุ่ม

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

กลุ่มศึกษาศาสตร์  (EDU)

ห้อง 9703, 9704

ห้อง 9802

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (HU)            

ห้อง 9702

ห้อง 9803

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  (BUSI)          

ห้อง 9706

ห้อง 9804

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      (SCI)                

ห้อง 9801

กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HEALTH)

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30 - 11.00 น. และ(บ่าย) เวลา 14.30 – 15.00 น.

                กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


พิมพ์