กลุ่มการนำเสนอ

๑.๑ กลุ่มศึกษาศาสตร์
๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๓ กลุ่มบริหารธุรกิจ
๑.๔ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๕ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการ

กิจกรรมกำหนดการ
เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ/และ บทความฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ online และลงทะเบียน พร้อมชำระค่าใช้จ่าย1 ธ.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2564
ผู้วิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 16 เม.ย. 2564
ผู้วิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)ภายใน 16 เม.ย.- 5 พ.ค. 2564
นำเสนอผลงาน 21 พ.ค. 2564

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ประเภทค่าลงทะเบียน/บทความ/คน
ช่วงที่ 1ช่วงที่ 2
1 ธ.ค. 2563 – 31 ม.ค. 25641 ก.พ. 2564 – 10 เม.ย. 2564
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด และทั่วไป1,000   บาท   1,500   บาท   
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มรภ.ร้อยเอ็ด1,500   บาท   2,000   บาท   
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย บุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป2,000   บาท   2,500   บาท   
ผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีนักวิจัยร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน)1,000   บาท   1,000   บาท   
         ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี RERU ICET
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 411-3-34426-4