กลุ่มการนำเสนอ

๑.๑ กลุ่มศึกษาศาสตร์
๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๓ กลุ่มบริหารธุรกิจ
๑.๔ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๕ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการ

กิจกรรมกำหนดการ
เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ/และ บทความฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ online และลงทะเบียน พร้อมชำระค่าใช้จ่าย1 ธ.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2564
ผู้วิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 16 เม.ย. 2564
ผู้วิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)ภายใน 16 เม.ย.- 5 พ.ค. 2564
นำเสนอผลงาน 21 พ.ค. 2564

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ประเภทค่าลงทะเบียน/บทความ/คน
ช่วงที่ 1ช่วงที่ 2
1 ธ.ค. 2563 – 31 ม.ค. 25641 ก.พ. 2564 – 10 เม.ย. 2564
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด และทั่วไป1,000   บาท   1,500   บาท   
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มรภ.ร้อยเอ็ด1,500   บาท   2,000   บาท   
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย บุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป2,000   บาท   2,500   บาท   
ผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีนักวิจัยร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน)1,000   บาท   1,000   บาท   
         ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี RERU ICET
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 411-3-34426-4

รายชื่องานวิจัยที่นำเสนอ

id งานวิจัย กลุ่มงานวิจัย ผู้นำเสนอ ประเภทการนำเสนอ
1ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิEducationนายภาณุวัฒน์ ปากชำนิPoster
2โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก : ครอบครัวแหว่งกลางHumanities and Social Sciencesนางสาวนโณชา พวงนอกOral
3ความเข้มแข็งของครอบครัวแหว่งกลางในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิHealth Scienceผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโสPoster
4ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Business Administration and Managementอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬPoster
5การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการปลูกไม้ประดับ โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์Educationชัยนะรินทร์ ทับมะเริงPoster
6ลักษณะสำคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด เพื่อการใช้กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด ในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีHumanities and Social Sciencesวิชุดา สายสมุทรOral
7การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Educationนางสาววิยะดา โพธิ์ชัยPoster
8การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาEducationนางน้ำเพชร อภัยศิลาPoster
9ENHANCING STUDENTS’ CONFIDENCE IN SPEACKING THROUGH STUDENT-STUDENT INTERACTIONHumanities and Social SciencesLapatsakorn WiangchanokPoster
10การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงEducationนางสำรวย ชมอินทร์Poster
11ความรัก ทุนนิยมตะวันตก และศักดินาจีนในนวนิยายของนักเขียนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2496-2506ชิดหทัย ปุยะติOral
12ความรัก ทุนนิยมตะวันตก และศักดินาจีนในนวนิยายของนักเขียนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2496-2506Humanities and Social Sciencesชิดหทัย ปุยะติOral
13ENHANCING STUDENTS’VOCABULARY USING VIDEO CLIPS THROUGH YOUTUBEHumanities and Social SciencesChatuporn ChatuthenPoster
14พหุปัญญากับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์Educationนางสาวสรัญญา เพลินสมบัติOral
15การพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษาEducationนางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุขOral
16การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADกับการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาEducationนางสาวปาณิสรา ลีสาOral
17
18ENHANCING STUDENTS’ CONFIDENCE IN SPEACKING THROUGH STUDENT-STUDENT INTERACTIONHumanities and Social SciencesLapatsakorn WiangchanokPoster
19การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์Educationนายอภิสิทธิ์ ฤทธาพรมOral
20การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงEducationนางสำรวย ชมอินทร์Poster
21การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้รูปแบบ SQ4R : การสังเคราะห์เชิงคุณภาพEducationนางสาวรุจิกรณ์ หลงเชิงOral
22การพัฒนาทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์Educationนางสาวยศวดี พงษ์สวัสดิ์Oral
23ดนตรีกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์Educationนายอัครเดช ลือนามOral
24แนวทางพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์Humanities and Social Sciencesกมลชนก อรรคอำนวยPoster
25ทัศนศิลป์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์Educationนายสมหมาย เพ็ญธิสารOral
26ทัศนศิลป์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์Educationนายสมหมาย เพ็ญธิสารOral
27การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Educationนายศุภชัย พลเยี่ยมOral
28การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์Educationนางสาวปัทมาวรรณ โสดกOral
29ดนตรีกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์Educationนายอัครเดช ลือนามOral
30Screening on phytochemical contents and antioxidant activity of wild grape (Ampelocissus martinii Planch.) pomace extractsScience and TechnologyKiattisak Rattanacunsart
31การวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียนประถมศึกษาEducationวรวิทย์ มะโรงมืด
32ดนตรีกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์Educationนายอัครเดช ลือนามOral
33การวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล สำหรับนักเรียนประถมศึกษาEducationวรวิทย์ มะโรงมืดOral
34การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานEducationนางสาวลภัสพร จิตปรีดาOral
35การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ SICCAEducationนายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธPoster
36การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ SICCAEducationนายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธPoster
37Student Usage of Negotiation of Meaning Strategies on Information Gap Task Humanities and Social SciencesAmornrat AthichhanPoster
38testEducationklaPoster
39การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการปลูกไม้ประดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์Educationชัยนะรินทร์ ทับมะเริงPoster
40การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องวัสดุรอบตัวเราEducationนางสาวสิรินทิพย์ สิทธิศาสตร์Poster
41
42
43
44Can Small Group Discussion Improve EFL Undergraduates’ Speaking Competence?Humanities and Social SciencesBunyarat DuklimOral
45Views on science technology and society of senior high school science teachers with different science subjects taught and school sizes.Humanities and Social Sciencesณัฐพงษ์ สมานกุลPoster
46Views on science technology and society of senior high school science teachers with different science subjects taught and school sizes.Science and Technologyณัฐพงษ์ สมานกุลPoster
47Community Product Development Guidelines A Case Study of Reed Mat Products, Khan Dong District, Buriram ProvinceBusiness Administration and ManagementSuphasan Petlerd
48การจัดการเรียนการสอนเสริมด้วยแอปพลิเคชัน Nearpod โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLITEducationสิบเอกธำรงชาติ วงศ์อารีย์Poster
49Needs Assessment to Enhance Innovative Leadership of Primary School Principals in Thai Education 4.0 EraEducationRattanaporn KanyacomeOral
50Examination of factors associated with behaviors for preventative self-care.Health ScienceUchida Fumika Oral
51Examination of factors associated with behaviors for preventative self-care.Health ScienceUchida Fumika Oral
52Examination of factors associated with behaviors for preventative self-care.Science and TechnologyUchida Fumika Oral
53การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์นางสาวยศวดี พงษ์สวัสดิ์
54
55 การพัฒนาบทปฏิบัติที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชEducationนางสาวสุดาวรรณ รัตนาแพงPoster
56การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Educationนางสุภาวิณี เพ็ชรไพทูลPoster
57ผลคูณของจำนวนฟีโบนักชีทั่วไปและจำนวนลูคัสทั่วไปScience and Technologyนางสาวนาวีเราะห์ เจะแมPoster
58ผลรวมของลำดับฟีโบนักชีทั่วไปและลำดับลูคัสทั่วไปScience and Technologyคอรีเยาะ เหะซาPoster
59ผลรวมและเอกลักษณ์ของจำนวนคล้ายสมดุล โดยวิธีเมทริกซ์Science and Technologyพัชรีพร หนูพุ่ม
60แบบจำลองผลกระทบสำหรับการติดเกมออนไลน์Science and Technologyเจนจิรา รองเดชPoster
61ผลรวมและเอกลักษณ์ของจำนวนคล้ายสมดุล โดยวิธีเมทริกซ์Science and Technologyพัชรีพร หนูพุ่มPoster
62การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัยBusiness Administration and Managementนางสิริพร มีผดุงOral
63ลักษณะสามมิติของข้อต่อขากรรไกรในชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่มีโครงสร้างขากรรไกรแบบที่สามสบเปิด ในภาพรังสีโคนบีมซีทีHealth Scienceนายยศพล สงพุ่มPoster
64แอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อรวบรวมบริการด้านการพยาบาลสำหรับสังคมผู้สูงอายุScience and Technologyนายชัชวาลย์ ศรีมนตรีPoster
65แอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อรวบรวมบริการด้านการพยาบาลสำหรับสังคมผู้สูงอายุScience and Technologyนายชัชวาลย์ ศรีมนตรีPoster
66การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดด้วยการทอดสุญญากาศScience and Technologyชยุดา นามประดิษฐ์Oral
67Lexical Usage of “Cat Slaves” on Facebook Page “Jiwwwwwwwwwww”Humanities and Social SciencesHe xiao huaOral
68Tactics for making humor on Joke Page “Sompond”Humanities and Social SciencesKantida OnketphonOral
69เครื่องตรวจหาเส้นเลือดดำScience and Technologyจินดาพร สืบขำเพชรOral
70Preparation and Characterization of Activated Carbon from Rubber Seed Shell by Microwave-induced ZnCl2 ActivationScience and TechnologyOranit PhuakkongOral
71A Study and Analysis of the Scientific Local Wisdom of Pandanus Salted Egg Covered with Marl, Sun-Dried Mae La Snakehead Fish, and Brine Bolete (Phlebopus colossus (R. Heim) Singer)Science and TechnologyDaorathar WeerapanPoster
72การพัฒนาความคิดสร้างสรรคืของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาEducationนางสาวศศิธร หงษ์ประสิทธิ์Poster
73การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) เรื่อง ท้องฟ้าน่ารู้ เพื่อส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยEducationนางสาวปิยะดา ภูแถวเชือกPoster
74ลักษณะสามมิติของข้อต่อขากรรไกรในชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่มีโครงสร้างขากรรไกรแบบที่สามสบเปิดในภาพรังสีโคนบีมซีทีHealth Scienceนายยศพล สงพุ่มPoster
75กลวิธีการใช้ภาษาในการตั้งชื่อตอนจากรายการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์อดัม แบรดชอว์Humanities and Social Sciencesจริญญา ธรรมโชโตOral
76The Concept of Flipped Learning Approach for English language ClassroomHumanities and Social SciencesgeneralOral
77การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดด้วยการทอดสุญญากาศScience and Technologyนางสาวชยุดา นามประดิษฐ์Oral
78การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดด้วยการทอดสุญญากาศScience and Technologyนางสาวชยุดา นามประดิษฐ์Oral
79การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดScience and Technologyณัฐธิดา บุตรพรมOral
80A Study and Analysis of the Scientific Local Wisdom of Pandanus Salted Egg Covered with Marl, Sun-Dried Mae La Snakehead Fish, and Brine Bolete Science and TechnologyDaorathar WeerapanPoster
81การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายEducationนางสาวสรัญญา เพลินสมบัติOral
82ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเอกสารประกอบการสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้Educationสายสุนี โพธิ์ตุ่นOral