ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร ICET III ระดับชาติ โทร. 0832738591

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 0 4355 6231,0 4355 6001-8 ต่อ 1206,1207 โทรสาร 0 4355 6009

Roi Et Rajabhat University 113 Moo 12 Kor Keaw Sub-district, Sela Phum District, Roi Et Province 45120


พิมพ์